ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 16. Յոբի չորրորդ պատասխանը՝ իր անմեղութիւնը ցոյց տալով յոյսը դնում է Աստուծոյ վերայ։

Յոբ 16