ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 18. Բաղդատի երկրորդ խօսքը՝ յանդիմանում է Յոբին և պնդում թէ ամբարիշտը կ’կորչէ։

Յոբ 18