ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 23. Յոբի եօթներորդ պատասխանը՝ թող Աստուած նորան դատի կանչէ. Բայց շատ յոյս չ’ունի։

Յոբ 23