ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 24. Աստուծոյ համբերութիւնը ամբարիշտների վերայ անհասկանալի է։

Յոբ 24