ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 34. Եղիուսի երկրորդ խօսքը՝ յանդիմանում է Յոբի յանդուգն խօսքերը։ Ամենակարողը իրաւունք ծռող չէ։

Յոբ 34