ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 35. Եղիուսի երրորդ խօսքը. Մարդս իր գանգատելովը իրան է վնասում։ Աստուած արդար դատաստան է անում։

Յոբ 35