ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 42. Յոբը ապաշխարում է։ Աստուած նորան արդարացնում է իր բարեկամների դէմ և նորան առաջուանից աւելի օրհնում։

Յոբ 42