ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 8. Բաղդատի առաջին խօսքը՝ Յոբին միայն ապաշխարելը կ’փրկէ. Ամբարիշտները կ’կորչեն։

Յոբ 8