ԵԼԻՑ

Ելից 1. Իսրայէլի որդկանց շատանալը և չարչարանքը Եգիպտոսումը։

Ելից 1