ԵԼԻՑ

Ելից 36. Ժողովուրդի յօժարակամութիւնը։ Սրբարանի շինութիւնը։

Ելից 36