ԵԶՐԱՍ

ԵԶՐԱՍ 10. Օտարազգի կանայքը արձակվում են։

Եզրաս 10