ՅՈԲ

ՅՈԲ 29. Յոբը նկարագրում է իր առաջուայ բարօրութիւնը։

Յոբ 29