ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 102. Սիօնը նորոգելու համար աղօթք։

Սաղմոս 102