ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 121. Աստուած պաշտպան է մարդկանց։

Սաղմոս 121