ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 124. Աստուած մեզ հետ է նեղութեան ժամանակ։

Սաղմոս 124