ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 27. Դաւիթը պատերազմում էլ վստահ է Աստուծոյ վերայ։

Սաղմոս 27