ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 46.Աստուած մեր ապաւէնն է։

Սաղմոս 46