ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 51. Դաւիթի ապաշխարանքի Սաղմոսը։

Սաղմոս 51