ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 75. Գոհանում է որ Աստուած դատաստան է անում ամբարշտին։

Սաղմոս 75