ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 87. Սիօնի փառաւորուիլը հեթանոսների դարձի գալովը։

Սաղմոս 87