ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 17. Պօղոսի հալածուիլը, և նորա գործերը Թեսաղոնիկէում, Բերիայում և Աթէնքում։

Գործք Առաքելոց 17