ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՍ

ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՍ 4. Ընդհանուր յորդորանքներ։ Պօղոս առաքեալի անշահախնդրութիւնը։

Փիլիպպեցիս 4