ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ

ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ 1. Կողոսացիների հաւատքը և Պօղոս առաքեալի նեղութիւնները։

Կողոսացիս 1