ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ

ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ 4. Աղօթելու մասին յարատևութիւն։ Քրիստոնէական վարմունք։

Կողոսացիս 4