ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​2. Յորդոր հնազանդ լինելու Քրիստոսի վարդապետութեանը՝ որ խոնարհեցաւ մեր բնութիւնն իր վերայ առնելու, որ մեզ փրկէ։

Եբրայեցիս 2