ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 17. Եղիան նախագուշակում է սով, կերակրվում է ագռաւների միջոցով. Ինքը հրաշքով կերակրում է Սարեփթացի որբևայրի կինը և նորա որդիին յարութիւն տալիս։

Գ Թագավորաց 17